Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Growdt B.V.

Versie 1.0

Datum 10 april 2023

MODULE 1 – ALGEMEEN 2

1. DEFINITIES 2

2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE 2

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 2

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 3

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 3

6. AANSPRAKELIJKHEID 3

7. OVERMACHT 4

8. GEHEIMHOUDING 4

9. PRIJZEN 4

10. BETALINGSVOORWAARDEN 5

11. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 5

12. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST 6

13. OVERIGE BEPALINGEN 6

MODULE 2 – WEBDESIGN EN SOFTWARE ONTWIKKELING 6

1. ONTWIKKELEN VAN WERKEN 6

2. TESTS EN TESTOMGEVING 6

3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE 7

4. INSTALLATIE 7

5. GARANTIE 7

6. MEERWERK 8

MODULE 3 – CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE 8

1. CONSULTANCY EN PROJECTBEGELEIDING 8

2. ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE 8

3. ADVERTENTIES 8

MODULE 4 – SAAS, HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE 9

1. UITVOERING VAN DE DIENST 9

2. GEDRAGSREGELS 9

3. NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE) 10

4. OPSLAG- EN DATALIMIETEN 10

5. SOFTWARE 10

6. DOMEINREGISTRATIE 10

7. STORINGEN 11

8. PROCEDURE NA BEËINDIGING 11

MODULE 1 – ALGEMEEN

1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

2. Dienst(en): de dienst(en) die Growdt ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan

maar niet beperkt tot:

a. Webdesign en softwareontwikkeling: Dienst bestaande uit het ontwikkelen, configureren en/ of aanpassen van

Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten,

analyses, ontwerpen.

b. Consultancy en zoekmachine optimalisatie: Dienst bestaande uit het geven van advies met betrekking tot

software, gebruik van software, het begeleiden van ICT-projecten of het adviseren in en/of uitvoeren van online

marketing.

c. Hostingdiensten en domeinnaamregistratie: Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door

Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en emaildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam.

d. Ontwikkelen en aanbieden van SAAS (Software As A Service) diensten.

e. Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding van Growdt.

3. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de

Dienst aanvangt.

4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder

begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten,

modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Growdt een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt

bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),

rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.

6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Growdt en Opdrachtgever op grond waarvan Growdt Diensten

levert aan Opdrachtgever.

7. SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen Growdt en Opdrachtgever waarin de afspraken over

het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.

8. Growdt: de besloten vennootschap Growdt BV, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer xxxxxxxx.

9. Website: de website(s) van Growdt, alsook de SAAS applicaties die Growdt aanbiedt.

10. SAAS: de dienst en/of (online) applicatie van Growdt waarvan Opdrachtgever gebruik maakt.

11. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen en/

of zoals vermeld op de Website.

12. Werk(en): alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, concepten, ontwerpen, lay-outs, documentatie,

adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet

gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Werken zich bevinden.

13. Werkuren: op Werkdagen tussen 09:00u en 12:00u en van 13:00 tot 17:00.

2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Growdt ter zake van Diensten en

maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de

module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de

Module 1.

3. De definities als omschreven in artikel 1.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing,

tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene

Voorwaarden zijn voor Growdt alleen bindend indien en voor zover deze door Growdt uitdrukkelijk schriftelijk zijn

aanvaard.

5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de

volgende rangorde:

i. de Overeenkomst;

ii. de eventueel afgesloten Service Level Agreement;

iii. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;

iv. deze Algemene Voorwaarden.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever. De

aanbieding dient door Opdrachtgever via de Website of het gebruikelijke offertesysteem digitaal te worden aanvaard of

de aanbieding dient ondertekend en schriftelijk te worden geretourneerd.

2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de aanbieding, maar er desondanks mee instemt, of

die indruk wekt, dat Growdt werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de

aanbieding als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Growdt verzoekt bepaalde

werkzaamheden te verrichten zonder een formele aanbieding af te wachten.

3. Aanbiedingen van Growdt zijn geldig voor de in de aanbieding aangegeven termijn. Indien er geen termijn is

aangegeven, is de aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de aanbieding is uitgebracht.

4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft

Growdt het recht de prijzen hier op aan te passen.

5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt

ontvangen door Growdt (“de Ingangsdatum”) of vanaf het moment dat Opdrachtgever bij Growdt de indruk wekt

met de aanbieding in te stemmen.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Growdt deze naar beste kunnen en onder toepassing voldoende

zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen, conform de aanbieding.

2. Door Growdt opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval

als fatale termijnen.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Growdt het recht bepaalde

werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn

alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn

tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en

juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens,

waarvan Growdt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Growdt worden verstrekt.

5. Naast de gegevens als bedoeld in artikel 4.4 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie

tussen Growdt en Opdrachtgever te verstrekken aan Growdt. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze

contactgegevens Growdt hier onverwijld van op de hoogte brengen.

6. Indien de gegevens als bedoeld in artikel 4.4 en 4.5 niet tijdig aan Growdt worden verstrekt of indien Opdrachtgever

op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Growdt het recht om nakoming van haar verplichtingen op

te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Growdt ontwikkelde of ter

beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Growdt of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.

2. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door Growdt gebruikte open

source software en/of andere Werken, liggen bij de ontwikkelaar van die Werken of een andere rechthebbende.

Dergelijke rechten kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf

verantwoordelijk voor de naleving van de open source software licenties en vrijwaart Growdt van aanspraken van

derden omtrent de naleving van deze licenties. Voor zover mogelijk zal Growdt inzicht geven in de gebruikte open

source software en de bijbehorende licentievoorwaarden.

3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de

Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Werken

niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan

Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode en/of bronbestanden van Werken is

echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet en schriftelijk overeengekomen.

4. Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige

aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit deze Werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen

aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Werken.

5. Het is Growdt toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Werken.

Indien Growdt door middel van technische bescherming deze Werken heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet

toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel

bepaald.

6. AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Growdt voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.

2. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Growdt jegens Opdrachtgever

slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze

Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

b. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Growdt er toe te manen de

Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende

op de directe schade zoals hier bedoeld is;

d. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe

schade zoals in dit artikel bedoeld.

3. Growdt is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of

schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens

overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van

gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Growdt gegeven

inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden

uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is

aan het bedrag dat de verzekering van Growdt zal uitkeren. Indien

de verzekering niet over gaat tot uitkering zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever

onder deze Overeenkomst in de afgelopen twaalf (12) maanden verschuldigd is geweest (exclusief BTW). In geen geval

zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 15.000 euro (exclusief BTW).

5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen

indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Growdt.

6. De aansprakelijkheid van Growdt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst

ontstaat slechts indien Opdrachtgever Growdt onverwijld en deugdelijk schriftelijk

in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Growdt ook na die termijn

toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Growdt in staat is adequaat te reageren.

7. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

8. Opdrachtgever vrijwaart Growdt voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van

Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of

de Dienst.

7. OVERMACHT

1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten

de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien,

iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter

voor Growdt beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Growdt geen

feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE

of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Growdt geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur

en/of Diensten van Growdt die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS- aanvallen of al dan

niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers

van Growdt, die Growdt niet kon voorzien en waar Growdt diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen,

bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken,

apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven;

Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene

vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

3. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de

Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval

naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

8. GEHEIMHOUDING

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken,

vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij

weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting

tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Growdt zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van

Growdt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Growdt daartoe verplicht is

krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Growdt zich inspannen de kennisname van de

gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook,

en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de

informatie.

9. PRIJZEN

1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn genoemd in de bijlage bij de Overeenkomst of in de door

Growdt geleverde aanbieding. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.

2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen jaarlijks, voorafgaand aan de

nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Indien Growdt geen aanbieding heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren Diensten in beginsel op

basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal Growdt de uurtarieven voorafgaand aan de

werkzaamheden bekend maken, tenzij het aantal uren wordt geschat op minder dan vier (4) uur. In dat laatste geval is

Growdt gerechtigd de werkzaamheden zonder akkoord uit te voeren.

4. Growdt is gerechtigd de prijzen jaarlijks met maximaal vijf (5) procent te verhogen, zonder dat Opdrachtgever de

Overeenkomst kan opzeggen. Indien Growdt de prijzen met meer dan vijf (5) procent verhoogt, is Opdrachtgever

gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van invoering van de nieuwe prijzen.

5. Indien een leverancier van Growdt echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is Growdt gerechtigd deze verhoging

per direct 1-op-1 door te berekenen aan Opdrachtgever. Growdt zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling

doen.

6. Growdt is gerechtigd de prijscondities tussentijds aan te passen en de Opdrachtgever aanvullend te factureren

indien blijkt dat de Opdrachtgever door (organisatorische) wijzigingen niet meer voldoet aan de condities waar zij bij

aangaan van deze Overeenkomst op is ingeschaald.

10. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Growdt zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. Growdt mag daarbij

elektronische facturen uitreiken aan het bij Growdt bekende e-mailadres van Opdrachtgever, Opdrachtgever gaat

akkoord met de ontvangst van elektronische facturen. Growdt heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen

voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

2. De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, zal Growdt Opdrachtgever alsnog de

mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze

termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is is Growdt gerechtigd haar dienstverlening te beperken zonder

Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het

tijdelijk opschorten van de Dienst.

5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,

gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige

advocaatkosten.

6. Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet

toegestaan.

11. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de aanbieding. Indien geen termijn is vermeld

wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden of voor de duur die noodzakelijk is voor de

levering van de Dienst. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene

Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht

betreft, kan deze echter niet door Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.

2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, wordt deze bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging

tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd

met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Opdrachtgever zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen. Growdt zal een opzegtermijn van drie

(3) maanden in acht nemen.

4. Growdt mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende

bijzondere gronden van toepassing is:

a. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;

b. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;

c. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;

d. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.

5. Indien Growdt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de

Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn

opgeschort.

6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Growdt op Opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor

verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door

Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Growdt is

uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Growdt recht op vergoeding van de

schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten

gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht

van Growdt op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

12. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

1. Growdt is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig

(30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden

doorgevoerd, zonder het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.

2. Indien Opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal Growdt de wijzigingen heroverwegen en

intrekken als zij het bezwaar terecht vindt.

3. Indien Growdt echter de wijzigingen doorzet ondanks het bezwaar van Opdrachtgever, verkrijgt Opdrachtgever het

recht om de Overeenkomst te beëindigen per het moment dat de wijzigingen in werking treden.

13. OVERIGE BEPALINGEN

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten

ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het

arrondissement waarin Growdt gevestigd is.

3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender

en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst

aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens

mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

5. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en

typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

6. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Growdt vormen volledig bewijs van stellingen van

Growdt en de door Growdt ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als

authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

MODULE 2 – WEBDESIGN EN SOFTWARE ONTWIKKELING

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites,

applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen geldt voorts het

in deze module bepaalde.

1. ONTWIKKELEN VAN WERKEN

1. Voorafgaand aan de ontwikkeling overleggen partijen gezamenlijk welke specificaties ten grondslag liggen aan de te

ontwikkelen Werken. De wijze van ontwikkeling en de te realiseren Werken zullen zoveel mogelijk in de aanbieding

worden omschreven.

2. Growdt is in geen geval gehouden tot het aanleveren, migreren, invoeren en/of corrigeren van informatie.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze informatie.

3. Indien de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Growdt levert staat Opdrachtgever er te allen

tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik

door Growdt. Opdrachtgever vrijwaart Growdt van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

4. Growdt is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter

beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele

onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de

betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

5. Growdt heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en

componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing

van Werken.

6. Growdt zal zich inspannen om kwalitatief goede ondersteuning te leveren voor de door haar ontwikkelde Werken.

Growdt biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van ondersteuning, tenzij anders is overeengekomen

in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

7. Growdt zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en

e-mail, tijdens reguliere Werkuren, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.

8. Het is Growdt toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in het Werk. Indien Opdrachtgever hier bezwaar

op aantekent zal Growdt deze naamsvermelding kosteloos verwijderen.

2. TESTS EN TESTOMGEVING

1. Opdrachtgever zal voorafgaand aan de oplevering in staat worden gesteld om de Werken te testen in een

testomgeving. Growdt zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot deze testomgeving middels het toesturen van een

locatie (URL) en, indien noodzakelijk, de inloggegevens.

2. De toegang tot deze testomgeving is strikt gebonden aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan

derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving door de locatie (URL) en/of de inloggegevens door te sturen aan

de derde.

3. Opdrachtgever is er zich van bewust dat de testversie niet geschikt is voor productiedoeleinden, in welke vorm dan

ook. Het is dan ook niet toegestaan deze de testomgeving te gebruiken voor deze doeleinden.

4. Growdt is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen data te verplaatsen naar een productieomgeving, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

5. Growdt is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de testomgeving

opgeslagen data.

6. Opdrachtgever is er zich van bewust dat het Werk communicatie (bijvoorbeeld e-mail) kan versturen aan opgegeven

adressen. Growdt is niet aansprakelijk voor deze verzonden communicatie.

7. Growdt geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte werking van de testomgeving.

Tevens kan aan een reeds afgesloten SLA geen garanties worden ontleend met betrekking tot de testomgeving.

3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE

1. Growdt zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar

professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2. Oplevering geschiedt middels beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in artikel B.2. 3. Opdrachtgever

dient vervolgens binnen veertien (14) dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van

acceptatie van de opgeleverde werken is sprake indien:

a. Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet

beperkt tot het overzetten van de Werken naar een productieomgeving;

b. Opdrachtgever niet binnen de voornoemde periode het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft

aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering;

4. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring

van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een

goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

5. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Growdt zich inspannen de reden van

afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Growdt doen door het resultaat te reviseren of de reden

gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van tien (10) Werkdagen om de revisie of

motivatie goed of af te keuren.

6. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er

naar oordeel van Growdt een redelijk aantal revisierondes volgen.

7. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de

Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door

Growdt gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever

wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Growdt kan slechts

opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze

geheel of gedeeltelijk afkeurt.

8. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij

Growdt het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere

aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van drie (2) maanden na acceptatie van de opgeleverde

Werken.

9. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd.

Growdt beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd

als zijnde meerwerk.

4. INSTALLATIE

1. Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zal Growdt de Werken of nader overeen te komen software of

andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving.

De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de

verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Growdt kan aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de

aangewezen omgeving niet aan de eisen van Growdt voldoet, is Growdt gerechtigd installatie of configuratie te

weigeren.

2. Opdrachtgever zal op verzoek van Growdt een licentieovereenkomst ondertekenen met Growdt ten behoeve van

de licentieverlening met betrekking tot de Werken.

3. Opdrachtgever zal op verzoek van Growdt medewerkers en hulppersonen van Growdt alle benodigde toegang

verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.

Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met

Opdrachtgever.

4. Growdt zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van deze systeemvereisten, maar kan in geen geval

verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet functioneren van de geleverde Werken op de

systemen van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een hostingprovider mede

verstaan). Daarnaast zal Growdt niet verplicht zijn om aanpassingen te maken aan de Werken ten behoeve van de

juiste werking op de eerder genoemde systemen van Opdrachtgever. Growdt zal echter wel assistentie verlenen bij

het zoeken naar een passende oplossing, voor zover zij dit redelijk acht. Dit staat ter vrije beoordeling van Growdt.

5. GARANTIE

1. Growdt garandeert dat de opgeleverde Werken op correcte wijze werken voor de duur van zes (6) maanden.

2. Voor wijzigingen in de Werken geldt een garantietermijn van twee (2) maanden.

3. Growdt is niet verplicht om problemen in de Werken te verhelpen die meer dan twaalf (12) maanden na oplevering

worden geconstateerd en te wijten zijn aan veranderingen van de omgeving of andere technische invloeden (waaronder

browsers, hosting infrastructuur, besturingssystemen en gewijzigde standaarden mede begrepen).

4. Indien Opdrachtgever Growdt heeft verzocht directe toegang te verkrijgen tot de database

of FTP/hostingomgeving gerelateerd aan de Werken en Growdt kan aantonen of een sterk vermoeden heeft dat

Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht in de databasestructuur of (relaties tussen) de data, vervalt het recht op

iedere garantie. Growdt zal in dat geval mogelijke problemen verhelpen tegen het gebruikelijke uurtarief.

6. MEERWERK

1. Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die tijdens het ontwikkelingsproces zijn ontstaan, gelden

als meerwerk. Dit is geheel ter beoordeling van Growdt.

2. Growdt zal duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als meerwerk dienen te worden beschouwd.

Daarnaast zal Growdt opgave doen van de kosten die het meerwerk met zich meebrengen.

MODULE 3 – CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het geven van advies met betrekking tot software, gebruik van software, het

begeleiden van ICT-projecten of het adviseren in en/of uitvoeren van online marketing, geldt voorts het in deze module

bepaalde.

1. CONSULTANCY EN PROJECTBEGELEIDING

1. Growdt zal consultancy en projectbegeleiding uitvoeren naar beste kunnen onder toepassing van voldoende

zorgvuldigheid en vakmanschap.

2. Consultancy en projectbegeleiding is in het kader van de Overeenkomst te allen tijde een inspanningsverplichting,

tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Opdrachtgever is er zich van bewust dat opvolging van de adviezen van Growdt geheel voor risico komen van

Opdrachtgever. Growdt is enkel aansprakelijk voor geleden schade voor zover dit uit de Overeenkomst voortvloeit.

4. Growdt zal voor zover mogelijk de tijd en kosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden vooraf bekend

maken aan Opdrachtgever. De tijd die nodig is voor de betreffende werkzaamheden is daarbij afhankelijk van

verschillende factoren, waaronder de medewerking van Opdrachtgever.

2. ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

1. Bij de uitvoering van de Dienst die ziet op zoekmachine optimalisatie kan Growdt nooit garanties geven over het te

bereiken resultaat omdat Growdt afhankelijk is van zoekmachines en de inspanningen van concurrenten.

2. Opdrachtgever machtigt Growdt hierbij om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken – zoals, maar niet

beperkt tot, een account voor: Google Analytics, social media en Webmaster Tools – bij zoekmachines en vergelijkbare

openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien

aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Growdt hiertoe slechts gemachtigd na voorafgaande schriftelijke

toestemming van Opdrachtgever.

3. Indien Opdrachtgever reeds in het bezit is van de accounts als bedoeld in het vorige lid zal Opdrachtgever

toestemming geven aan Growdt om deze accounts te gebruiken. Opdrachtgever stuurt daarvoor de relevante

inloggegevens. Opdrachtgever machtigt Growdt om handelingen te verrichten binnen deze accounts in naam van

Opdrachtgever.

3. ADVERTENTIES

1. Indien het onderhoud van advertentiecampagnes (zoals de Google AdWords-dienst), onderdeel uitmaakt van de

overeengekomen Dienst, zal Growdt zich inspannen om de afgesproken advertentiecampagnes te beheren bij de

afgesproken zoekmachine(s). Growdt zal in de aanbieding vermelden hoe zij deze advertentiecampagne zal uitvoeren

en voor welke periode.

2. Growdt zal Opdrachtgever in redelijkheid rapporteren over het verloop en de inhoud van de advertentiecampagnes.

Tijdens deze rapportage(s) heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om op de rapportage(s) te reageren en aanwijzingen te

geven.

3. De kosten van de advertentiecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan Opdrachtgever

gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Growdt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

het niet of niet volledig functioneren van een advertentie campagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te

voldoen.

4. Indien een onderdeel van een advertentiecampagne wordt afgekeurd door handelingen – of in opdracht – van

Opdrachtgever, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van hetgeen is afgekeurd.

5. Growdt is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het door Google opheffen van één

of meer Google AdWords accounts van Opdrachtgever, aangezien Growdt niet de volledige controle heeft over de

handelingen van, of in opdracht van, Opdrachtgever waardoor het betreffende account kan worden opgeheven.

6. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de inhoud van

de advertentiecampagnes(s). Opdrachtgever zal Growdt vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de

bewering dat de betreffende advertentiecampagne(s) inbreuk maakt op enig recht van derden.

MODULE 4 – SAAS, HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan

derden, zoals in geval van SAAS, webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van

een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

1. UITVOERING VAN DE DIENST

1. Growdt zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst.

Indien zulks is overeengekomen en gewenst is, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door Growdt

worden toegestuurd aan Opdrachtgever.

2. Growdt zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van

de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee

opgeslagen gegevens te realiseren. Growdt biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij

anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

3. Growdt zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en

e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.

4. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Growdt een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen

van Growdt verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven

of te kopiëren op elke door Growdt geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten

behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Growdt.

5. Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat

door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten

verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden

overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren aan derden (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.

7. Growdt zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van

Growdt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Growdt daartoe verplicht is

krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Growdt zich inspannen de kennisname van de

gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

2. GEDRAGSREGELS

1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op

Opdrachtgever of Growdt van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk

te maken op de rechten van anderen.

2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Growdt verboden om met gebruikmaking van de Dienst

Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

a. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de

rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit

die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en

niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

b. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

c. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen

te helpen dergelijke materialen te vinden;

d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder

geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens

van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt

op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

f. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of

g. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe

te brengen aan systemen of netwerken van Growdt of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of

programma’s, al dan niet via de systemen van Growdt, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs

kan vermoeden dat zulks Growdt, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4. Indien naar het oordeel van Growdt hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de

computersystemen of het netwerk van Growdt of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder

door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde

systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Growdt gerechtigd alle maatregelen te

nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Growdt mag de kosten die

redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

5. Indien de maatregelen zoals bedoeld in het vorige lid bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van de Dienst waardoor

deze niet bereikbaar is, heeft Growdt het recht een bedrag van EUR 60,00 exclusief btw in rekening brengen voor

herindienststelling van de Dienst.

3. NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)

1. Wanneer Growdt een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert

dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Growdt Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of

overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Growdt zal besluiten hoe te handelen.

2. Indien Growdt van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal

blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval

Growdt een backup zal maken). Growdt zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken.

Growdt zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

3. Growdt is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Growdt

gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die

klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die

klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4. Hoewel Growdt ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over

Opdrachtgever, is Growdt nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit

artikel.

5. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is Growdt

gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

4. OPSLAG- EN DATALIMIETEN

1. Growdt kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever per maand mag gebruiken

in het kader van de Dienst.

2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

3. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Growdt na verzending van ten minste één

waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of

GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de door Growdt gehanteerde bedragen. Voor

zover mogelijk zal Growdt deze bedragen vooraf bekend maken aan Opdrachtgever.

4. De logfiles en de administratie van Growdt gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door

Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van

gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

6. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf

(zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Growdt gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de

belasten naar Opdrachtgever.

5. SOFTWARE

1. Growdt zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. Growdt is hierbij echter

deels afhankelijk van haar toeleveranciers, en Growdt is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als

dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

2. Growdt geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld

updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor

zover deze webapplicaties door Growdt zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn

gebleven op de infrastructuur Growdt.

3. Bij het bieden van deze garantie hanteert Growdt de status van de software zoals deze door de desbetreffende

leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet

meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal Growdt met het oog op

de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te

vervallen.

4. Growdt is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste

wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde

partij.

6. DOMEINREGISTRATIE

1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de

geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet

Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van

een domeinnaam. Growdt vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een

aanvraag ook wordt gehonoreerd.

2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Growdt, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam

is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Growdt schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een

domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

4. Growdt is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor

het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van

opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning

of gebruik van een domeinnaam. Growdt zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

6. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Growdt tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking

worden gesteld aan de Opdrachtgever.

7. In het geval dat Growdt een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Growdt

medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze

domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten

zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8. Growdt heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te

(doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks

echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot

nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Growdt gerechtigd een

domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

7. STORINGEN

1. Growdt heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen

ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Growdt zal proberen een dergelijke

buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever

tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Growdt is echter nooit aansprakelijk tot

schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Growdt heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen

om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging

in de functionaliteit, zal Growdt zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van

aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van

een bepaalde aanpassing af te zien. Growdt is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n

aanpassing.

3. Growdt zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of

andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

8. PROCEDURE NA BEËINDIGING

1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, worden alle voor Opdrachtgever

opgeslagen gegevens tot een week na de beëindiging beschikbaar gehouden, zodat Opdrachtgever de gegevens zelf

kan downloaden. Na deze termijn worden alle gegevens van Opdrachtgever gewist, ongeacht of Opdrachtgever deze

heeft gedownload of niet.

2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het

wissen onomkeerbaar te maken, maar kan op verzoek tegen bijbetaling met behulp van een softwarematige

datashredder gebeuren.

Close

Met Growdt win je altijd de strijd om het koopblok!

 

Contact